"> ; charset=UTF-8" /> Съгласуване на проекти | Б.С.Б. – Фокус

Съгласуване на проекти

Административно обслужване на проекти

Към цялостното изпълнение, предлагаме допълнителна услуга – пълно съдействие при съгласуване на проектите в съответните административни институции на територията на страната и упълномощените органи – УАГ, НИНКН, районни общини, Служба по пожарна безопасност, СО – Безопасност на движението, КАТ и др.

Дейностите, които извършваме са:

  • Предварително проучване в общината за съответствие на проекта с действащите нормативни документи към момента и разрешителния режим;
  • За покривни рекламни пана и външни обозначения на търговски обекти – изготвяне на технически проект, пълен комплект в 3 оригинални екземпляра, включващи част Архитектура и дизайн, част Конструкции, част Електро, част ПБЗ, заверка Технически контрол от лицензиран инженер-конструктор;
  • За сгради, обявени за паметници на културата, като индивидуални и архитектурно-исторически ансамбли – проектът се изготвя от правоспособен архитект с удостоверение по чл.165 от ЗКН;
  • За разполагане на рекламно-информационни табели за стълб – изготвяне на технически проект, вкл. част дизайн, ситуационни скици и общ план за разполагане. Внасяне в районната община за одобрение и получаване на Разрешение за поставяне;
  • За разполагане на подвижни съоръжения пред търговски обектите – изготвяне от правоспособен архитект на индивидуална схема, указваща заеманата площ, пространственото разположение, отстояния от сгради и регулационни имотни граници. При необходимост – съпътстващ конструктивен проект;
  • Внасяне и пълно административно обслужване на проекта за получаване на Разрешение за поставяне.

 

Направете запитване

    *Макс. големина на файла: 5MB.