"> ; charset=UTF-8" /> Социална отговорност | Б.С.Б. – Фокус

Социална отговорност

Ангажимент за устойчиво развитие на Б.С.Б. – Фокус

  • Здравословни и безопасни условия на труд – осигуряване на безопасна и хигиенна работна среда, спазване на приложимите закони и наредби, поддържане на противопожарна безопасност с адекватно състояние на техниката, редовен инструктаж и обучение, разумно съобразяване с потребностите на работници със здравословни проблеми;
  • Липса на дискриминация – всеки работник се третира с уважение и зачитане на личното достойнство; недопускане на дискриминация при наемане, възнаграждение и достъп до обучение;
  • Справедливо минимално заплащане и надбавки – нашият подход се основава на спазване на Конвенции 131 и 183 на МОТ и Препоръка на МОТ;
  • Неизползване на принудителен и детски труд;
  • Придържане към международно договорени стандарти, включително Всеобщата декларация за правата на човека, Декларация за основните принципи и права в областта на труда на Международната организация на труда и Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека;
  • Нулева толерантност към подкупи и корупция;
  • “Б.С.Б. – Фокус” ООД има строга политика “Отказ от подаръци”, като не позволява на своите служители, работници или на други представители да искат приемат, уговарят, предлагат или дават каквито и да било облаги във връзка с производствената и търговска дейност на Дружеството;
  • Защита на информацията. Тъй като фирмата работи с различни клиенти, които понякога имат еднакъв предмет на дейност, гарантираме пълна конфиденциалност на предоставената ни информация;
  • Изискваме от нашите партньори поемането на ангажимент за спазване на договорките.

Еко-офис

Ето и нашите еко-офис норми:

Използваме чаши, чинии и прибори за многократна употреба, произведени от дълготрайни материали, като стъкло, порцелан, метал.

Намаляваме разхода на хартия, като използваме, за вътрешни цели, гърба на употребявани листове и рециклирана хартия.

Събираме и предаваме редовно всички отпадъчни материали (хартия, метал, пластмаса) от офиса и нашето производство за вторични суровини.

Оборудвали сме сградата само с енергоспестяващи електрически осветителни тела и консумативи за тях.

Фондация „Деца с проблеми в развитието“

fondaciya-detca-problemi-razvitieto-logo

Фондация „Деца с проблеми в развитието“ е родителска организация с нестопанска цел за осъществяване на дейности с обществена полза.

Нашата съпричастност към проблемите на българското общество изразяваме с ежегодни дарения към фондацията.

В създадения от фондацията терапевтичен център, се подпомагат годишно над 200 деца с различни заболявания: детска церебрална парализа, епилепсия, аутизъм, хиперактивност, генетични синдроми, сензорни дефицити, поведенчески и обучителни затруднения.

Повече от десет години фондацията работи за подкрепа на децата с проблеми в развитието и техните семейства, подобряване на качеството на живота им и промяна на обществените нагласи към тях. Зад успехите ни стои подкрепата на цяла общност от дарители, съмишленици и приятели.

Дарение Брошура Уебсайт Facebook